Óriási Construma akciók - Április 23-ig!

Tel: +36 (26) 505-825

Fax: +36 (26) 505-826

2000 Szentendre, Dobogókői út 4.

Elérhetőségeink

Kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Címünk:

2000 Szentendre, Dobogókői út 4.

Telefon/Fax: +36 (26) 505-825
E-mail: info@kapuprofi.hu
Facebook: https://www.facebook.com/kapuprofi

Részletes térkép


Útvonaltervezés

Általános Szerződési Feltételek

A kapuPROFI Kft. Általános Szerződési Feltételei

Általános Szerződési Feltételek

kapuPROFI ÁSZF

A kapuPROFI Kft. Általános Szerződési Feltételei
Amely a Megrendelővel kötött szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Aláírásával a Megrendelő elismeri, hogy  az  egyedi  szerződésben  (megrendelésben)  nem szabályozott  rendelkezések  tekintetében  az  ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni, melyeknek a Megrendelő az ÁSZF aláírásával és átvételével aláveti magát.

1. Szerződés:
1.1. A szerződés a helyszíni felmérést, vagy a Megrendelő saját felelősségére történt adatközlését, valamint terméktípus kiválasztását követően a megrendelőlap aláírásával és a bruttó vételár 50 % - ának foglalóként történő befizetésével jön létre.
1.2. Amennyiben a felmérés során, vagy egyéb okból a műszaki tartalomban vagy az árban a megrendelőlapon rögzítettekhez képest változás történik, akkor ezt a gyártás megkezdése előtt a Megrendelőnek írásban jóvá kell hagynia.
1.3. A gyártás megkezdése után a megrendelés módosítása csak a szállítási határidő esetleges változásának és a felmerülő esetleges többlet költségek Megrendelő által történő vállalásával lehetséges.
1.4. Megrendelő a megrendelés módosítását kizárólag írásban teheti meg, mely pótrendelésnek minősül. A pótrendelésre a rendelés feltételei vonatkoznak, azaz a visszaigazolás aláírásával és a pótrendelésre vonatkozó bruttó vételár 50%-ának foglalóként történő befizetésével jön létre.
1.5. A kivitelezés folyamán kizárólag Megrendelő által írásban elrendelt műszaki tartalmi változtatások – pótmunkák – tételes elszámolása lehetséges az ajánlathoz csatolt költségvetési adatok alapján, az új és az elmaradó munkák azonos árszinten történő összevetésével.
1.6. A pótmunkák megrendelésekor a Felek egyedi fizetési és szállítási feltételekben egyezhetnek meg.
1.7. Szóbeli megrendelésre és módosításra nincs lehetőség.
1.8. A megrendelés és a pótrendelés keretében leszállítandó termékek és elvégzendő szolgáltatások tételes leírását a megrendelőlap tartalmazza.
1.9. Amennyiben a szerződés a felek között oly módon szűnik meg, hogy azért egyik fél sem felelős, úgy a Megrendelő által már kifizetett összeg a Vállalkozó felmerült költségeinek levonását követően a részére visszajár.

2. Felmérés:
2.1. Új épületeknél és felújításkor a termékek méretének pontosítása végett felmérésre van szükség.
2.2. A kapuPROFI Kft. helyszíni felmérése komoly szakértelemmel, műszaki felelősség vállalása mellett történik.
2.3. A kapuPROFI Kft. által első alkalommal végzett teljes körű, felmérésért nem számít fel külön díjat, amennyiben azt megrendelés követi. Amennyiben a helyszíni felmérést Megrendelő kérésére, vagy a megrendelés módosítása miatt meg kell ismételni, vagy az első alkalommal elvégzett teljes körű felmérést végül nem követi megrendelés, úgy a kiszállásért a KapuPROFI Kft. – a megrendelőlapon előre közölt - díjat számolja fel.
2.4. A kapuPROFI Kft. a helyszínen lehetőséget biztosít műszaki szaktanácsadásra is.
2.5. Amennyiben a Megrendelő a helyszíni felmérést nem kéri, abban az esetben a méretek pontos adatközlése a Megrendelő felelőssége, az ebből fakadó összes felelősség Megrendelőt terheli.
2.6. Felméréskor szükséges a Megrendelő vagy az általa megjelölt műszaki képviselő jelenléte és nyilatkozata, aki jogosult a szóban forgó kivitelezéssel kapcsolatban döntést hozni, a felmérési jegyzőkönyvet aláírni.
2.7. A felmérés feltétele a végleges padlószint feletti 1,00 m-es szintvonal Megrendelő általi megjelölése, amely a felmérés alapját képezi.
2.8. Ha a Megrendelő a beépítés megrendelését a beépítés kapuPROFI Kft. általi megkezdését megelőzően visszavonja, a felméréskor megállapított méretek, ajánlásként élnek tovább.

3. Árak:
3.1. A kapuPROFI Kft. árajánlatában minden esetben külön tételben adja meg a termékek árát, és külön tételben a beépítés és szállítás díját.
3.2. A kapuPROFI Kft. garantálja, hogy a végleges, Megrendelő által elfogadott árajánlatában foglalt vételárat, vállalkozási díjat a 9.3. pontba foglalt esetet és mértéket meghaladóan nem módosítja.
3.3. A beépítési díj tartalmazza a hagyományos beépítéshez szükséges segédanyagok – PUR-hab, csavarok, szokásos segédanyagok árát, de – eltérő megállapodás hiányában - nem tartalmazza a párkányozást/könyöklőzést, a takarólécezést, a kibontott termékek elszállítását, daruzást, éjszakai őrzést, elektromos hálózat kiépítését, speciális beépítési módokhoz szükséges anyag - és munkadíjat vagy más kiegészítő munkát a szállított termékek körül.
3.4. A kapuPROFI Kft. felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a termékek beépítése során kizárólag az ajánlatban/megrendelőlapon szereplő kiegészítők kerülnek beépítésre. Minden további, Megrendelő által igényelt kiegészítő beépítése pótrendelésnek minősül az erre vonatkozó szabályok érvényesítése mellett.

4. Fizetési mód:
4.1. A termékek árának megfizetése készpénzzel, vagy átutalással történhet. Az 50% foglalót a megrendeléskor, a végösszeget – számla ellenében - szállítás, beépítés előtt kell megfizetni. A kapuPROFI Kft. fenntartja magának a jogot a kiszállított áru helyszíni lerakásának megtagadására, és visszaszállítására, ha az áru ellenértéke nem került kiegyenlítésre.
4.2. Felek a foglaló szabályait ismerik, mely szerint a szerződés teljesítésének meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. Felek a foglaló 1.1., 1.4., illetve a 4.1. és 5.2. pontban megjelölt mértékét nem tekintik eltúlzottnak, tekintettel a megrendelt áru és szolgáltatás speciális tulajdonságaira.
4.3. A beépítési díj, a beépítés befejezésekor, a teljesítés átvételével egyidejűleg, számla ellenében készpénzben esedékes.
4.4. A Megrendelő tudomásul veszi azt, hogy a kapuPROFI Kft. a megrendelt termékek vonatkozásában a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A tulajdonjog fenntartás hatálya alatt a Megrendelő nem szerzi meg a dolog tulajdonjogát így azzal rendelkezni nem jogosult. A kárveszélyviselés a birtokba adás időpontjától a Megrendelőt terheli.
4.5. A kapuPROFI Kft. a vételár megfizetése előtt Megrendelőnek történt birtokbaadás esetére kizárja a megrendelt és birtokba adott, vagy beépítésre került áru 3. személy részére történő használatba vagy birtokba adását.
4.6. A Megrendelő tudomásul veszi, amennyiben az áru ellenértékét nem fizeti meg, a kapuPROFI Kft. külön értesítés nélkül a kiszállításra került terméket (anyagot) – Megrendelő kártérítési igényének kizárása mellett - visszaszállíthatja illetőleg beépítés esetén jogosult leszerelni. Abban az esetben, ha az anyag időközben beépítésre került, akkor a kapuPROFI Kft. nem köteles megtéríteni a bontás miatt keletkezett károkat, amennyiben az állagsérelem a szükséges mértéket nem haladja meg. A kapuPROFI Kft. az így kibontott szerkezet hiányából fakadó károk vonatkozásában a felelősségét a Megrendelő megelőző jogsértése miatt kizárja..
4.7. Késedelmes fizetés esetén a kapuPROFI Kft. fenntartja a jogot késedelmi kamat felszámítására. A késedelmi kamat mértéke 20%.
4.8. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 4.6 pontban meghatározott esetben az anyag leszerelése (kiszerelése) és elszállítása érdekében a kapuPROFI Kft. a Megrendelő lakcímére (székhelyére, telephelyére, vagy a beépítés helyére) beléphet, ott elvégezheti a szükséges munkálatokat. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kapuPROFI Kft. ezen cselekményét nem jogosult birtokháborításnak (magánlaksértésnek) tekinteni, kizárólag a kapuPROFI Kft. kárenyhítéséhez szükséges beavatkozásának.

5. Gyártási-, szállítási-, beépítési határidő:
5.1. A kapuPROFI Kft. a termékek gyártóit, a gyártók által előzetesen megadott feltételek szerint képviseli a Megrendelők felé.
5.2. A gyártási határidő a megrendelőlap aláírásával, a bruttó vételár 50 % - ának foglalóként történő befizetésével, valamint a Megrendelő által írásban jóváhagyott műszaki tartalom meghatározásának együttes meglététől számítandó.
5.3. A kapuPROFI Kft. törekszik arra, hogy a Megrendelőt a megállapodás aláírásakor a pontos vállalási határidőről tájékoztassa. A kapuPROFI Kft. fenntartja a jogot, hogy a termék gyártásba adása (megrendelés gyártóhoz továbbítása) után, a gyártóval történt egyeztetést követően tájékoztassa a Megrendelőt a pontos szállítási időpontról, ami minden esetben legalább egy hetes intervallum.
5.4. Megrendelő – amennyiben annak lehetőségét a megrendeléskor külön írásban nem zárta ki – köteles előteljesítést elfogadni.
5.5. kapuPROFI Kft. fenntartja a jogot, hogy amennyiben a szállítás rajta kívül álló okok miatt, a gyártó késedelméből fakadóan késik, a szállítási határidőt meghosszabbítsa a késedelemre vonatkozó jogkövetkezmények érvényesíthetősége nélkül.
5.6. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy egy-egy adott termékcsoport gyártásba adása egyszerre történik, a pontos műszaki tartalom Megrendelő általi meghatározása után.
5.7. A kapuPROFI Kft. köteles a Megrendelőt a szállítási időpont előtt 5 nappal írásban, vagy telefonon értesíteni az áru megérkezésének napjáról. A beépítés pontos időpontját a felek közösen, akként határozzák meg, hogy Megrendelőnek megfelelő idő (de legfeljebb 8 munkanap) álljon rendelkezésére a termékek fennmaradó vételárának megfizetésére. Az áru helyszíni lerakásának és a beépítés megkezdésének feltétele, a termékek teljes vételárának megfizetése.
5.8. A kapuPROFI Kft. mindaddig jogosult a termékek lerakását és a beépítés megkezdését megtagadni, amíg a Megrendelő fizetési kötelezettségét nem teljesíti. Ilyen esetben a kapuPROFI Kft által vállalt teljesítési határidő a késedelem időtartamával automatikusan, a Felek külön jognyilatkozata nélkül meghosszabbodik.
6. Beépítés:
6.1. A kapuPROFI Kft. az 5. pontban előre egyeztetett időpontban köteles a megrendelt termékeket beépíteni.
6.2. A kapuPROFI Kft. a megrendelt termékeket beépítéséhez indokolt esetben műszaki vezetőt biztosít.
6.3. A beépítés a falazási munkákat követően, a vakolási munkák befejezése után kezdhető meg. A nyílászárók beépítésekor a belső vakolásnak és a végleges aljzatbetonnak mindenképp készen kell lennie, a vakolatból felszabaduló építési nedvességnek el kell távoznia. A magas páratartalomból eredő hibák felelőssége és javításának költsége a Megrendelőt terheli. Az épület nedvességtartalma max. 40-45 % lehet a beépített nyílászárók hibamentes működése érdekében. Nagyobb pára esetén indokolt a napi négyszeri szellőztetés. Amennyiben az épületben a nedvességtartalom ennél magasabb, úgy a fa nyílászárók estében méretbeli változásokra, vetemedésekre kell számítani, amelyért a kapuPROFI Kft. nem vállal felelősséget.
6.4. Megrendelő gondoskodik a kapuPROFI Kft. által megadott személyek munkaterületre való bejutásáról és engedélyezi benntartózkodásukat, gondoskodik előre egyeztetett helyszínre való parkolásról 1 gépkocsi részére a beépítés időtartama alatt.
6.5. A Megrendelő köteles a beépítésre kijelölt helyet munkavégzésre alkalmas állapotban a kapuPROFI Kft. részére átadni. A munkaterület alkalmasságát a kapuPROFI Kft. műszaki vezetője jogosult megítélni, indokolt esetben a beépítést elhalasztani, a az ÁSZF 6.7 pontjában rögzített elv szerint.
6.6. Amennyiben a Megrendelő az árut az előre egyeztetett időpontban nem tudja, vagy nem akarja fogadni és ezáltal, a kapuPROFI Kft. a beépítést nem tudja megkezdeni, az áru kiszállítását a kapuPROFI Kft. elhalasztja. Amennyiben a Megrendelő az árut nem tudja fogadni, abban az esetben a Megrendelő köteles az áru ellenértékét a kapuPROFI Kft. felhívására megfizetni és a raktározásról saját költségére gondoskodni. A  kapuPROFI Kft. minden ügyfele részére külön megállapodás alapján raktározási lehetőséget biztosít.
6.7. Amennyiben Megrendelő hibájából az előre egyeztetett időpontban a beépítés nem lehetséges, abban esetben Megrendelő a határidőben történő beépítési jogosultságát/igényét minden további késedelemből eredő kártérítési, vagy egyéb megtérítési igény nélkül elveszíti. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a beépítés időpontját a kapuPROFI Kft. módosítja a – többi ügyfele felé vállalt teljesítési határidőket és a szakember kapacitását is figyelembe véve - „sor végére állás” elve alapján, így az új beépítési időpontot ennek figyelembe vételével a Felek közösen állapítják meg.
6.8. A Megrendelő a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti.
6.9. Amennyiben a jelenlegi beépítés helyén előzőleg beépített termékek eltávolításáról a Megrendelő előzetesen nem gondoskodik, úgy azokat kapuPROFI Kft. eltávolítja, amelyek további felhasználhatóságáért a kapuPROFI felelősséget nem vállal.
6.10. A kapuPROFI Kft. a beépítés során szerkezeti alakítást (bontás, kőműves munkák stb.) nem végez. A megrendelt termékek beépítéséhez szükséges nyílásméretek kialakítása Megrendelő kötelezettsége és költsége, kivéve, ha a szerződés erről másként rendelkezik.
6.11. Az épület, illetve a régi kibontásra kerülő termékek típusától, állapotától, be/építési módjától függ az esetleges sérülés mértéke. A kibontott nyílászárók feletti áthidalók, födémek nem megfelelő állagából keletkező károkért, szerkezetekben a szakszerű kiszerelés ellenére bekövetkező sérülésekért a kapuPROFI Kft. nem vállal felelősséget. Ezek elkerülése végett szükség esetén a Megrendelőnek kell megfelelő szakembert (statikust, építészt) hívni, aki megállapítja, hogy a termék beépíthető-e. Ennek költségét és a födém vagy egyéb részegység helyreállítási díját a Megrendelő vállalja és fizeti meg. Amennyiben a csere megtörténte után javításra van szükség, annak költségét a megállapított ár nem tartalmazza. A javítást minden esetben a Megrendelő rendeli meg a kivitelező cégtől. A kapuPROFI Kft. nem köteles megtéríteni a bontás miatt keletkezett károkat.
6.12. KapuPROFI Kft. köteles a szerződés szerinti kivitelezést a megrendelőlapon szereplő ütemezésnek megfelelően, a rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos használatra alkalmas állapotban és a gyártói előírások szerinti minőségben a vállalt befejezési határidőre teljesíteni.
6.13. A végleges átadás-átvételi eljárás csak Megrendelő írásbeli teljesítés igazolása birtokában zárható le.

7. Jótállás, szavatosság:
7.1. A kapuPROFI Kft. által forgalmazott termékekre a gyártók eltérő garanciát vállalnak, mely minimum 1 év jótállási időt és egyedi időtartamú szavatosságot tartalmaz, a megrendelőlapon meghatározottak szerint. A jótállás, szavatosság teljesítésének feltétele a szakszerű beépítés és az éves rendszeres karbantartás. A garancia nem terjed ki az elemi károkra és a harmadik személy által okozott károkra (pl: kőműves, festő, helyreállító munkákból adódó hibák, stb.) A szavatosság a garancialevéllel, számlával érvényesíthető. A beépített termékek garanciája a termék átadásától számítandó.
7.2. A kapuPROFI Kft. garanciális felügyeletet tart fenn, hétköznap 8.00-18.00 óráig. A kapuPROFI Kft. a garanciális javításokat a bejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi. Vasárnapi, ünnepnapi és egyéb hivatalos munkaszüneti napra eső munkavégzést a kapuPROFI Kft., erre vonatkozó külön megállapodás hiányában, nem vállal.
7.3. A garancia elbírálására az alábbi személyek az alábbi sorrendben jogosultak: szerelő, műszaki vezető, gyártó szakértője, független szakértő.
7.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termékre vonatkozó garanciális igényt a Megrendelő csak abban az esetben jogosult érvényesíteni, ha a termék tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítésével megszerezte.
7.5. Szakszerűtlen karbantartás, idegen eredetű javítás, beavatkozás, változtatás esetén a kapuPROFI Kft. mentesül a garancia alól.
7.6. Minőségi kifogásait a Megrendelő minden esetben írásban köteles a kapuPROFI Kft.- vel közölni.
7.7. Minőségi kifogás esetén a kapuPROFI KFt. a felmerült hibát kijavítja, amelynek érdekében szakembert küld a helyszínre. Amennyiben a felmerült hiba nem esik a kapuPROFI Kft oldalán felmerülő okból bekövetkező hibák vagy hiányosságok körébe, amelyek így nem minősülnek minőségi kifogásnak, úgy a Megrendelő köteles a kapuPROFI Kft-nek a kiszállással kapcsolatos költségeket megtéríteni.
7.8. A felületkezelés tartósságára csak akkor vonatkozik a garancia, ha annak évenkénti, ápoló készlettel történő karbantartása igazoltan megtörtént.
7.9. A kapuPROFI Kft. kizárja a garanciális javítások köréből a beállítás jellegű problémákat. Kizáró ok a garanciális javítások köréből a termékek beépítése utáni bármilyen változtatás a beépített termékeken, azok alkatrészein, vagy a fogadófelületen.
7.10. Cseregarancia, a termék felületén levő nyílt törés, repedés, illetve 0,5 cm2-nél nagyobb éles sérülés esetén érvényesíthető.
7.11. Megrendelő köteles a nem garanciális javításokat (a javítási munkalap aláírásával) a kapuPROFI Kft. mindenkori hivatalos javítási tarifatáblázata szerint megfizetni. Amennyiben a Megrendelő telefonon tett bejelentése időközben okafogyottá válik, javítási munka hiányában kiszállási díjat köteles fizetni.

8. Egyéb rendelkezések:
8.1. A jelen általános szerződési feltételek 2011. november 30. napján lépnek hatályba, és ettől az időponttól az itt szabályozott kérdésekben kötelezően alkalmazandók.
8.2. Minden, a kapuPROFI Kft. és a Megrendelő között létrejött megállapodás az aláírástól számított maximum 180 napig marad érvényben változatlan feltételekkel. Ennek eltelte után kapuPROFI Kft. fenntartja a jogot az árak illetve a vállalási díjak felülvizsgálatára, amennyiben a megállapodásban szereplő tételek gyártásba adása, a Megrendelő hibájából, mulasztására visszavezethetően, nem valósulhatott meg a fenti időtartamon belül.
8.3. A kapuPROFI Kft fenntartja a jogot, hogy 5%-ot meghaladó árfolyam-, vám-, vagy egyéb illeték változás esetén az árakat illetve a vállalási díjat módosítsa, Euro alapú, Forint szerződés esetén.
8.4. A kapuPROFI Kft. a nem általa szállított és/vagy beépített, nem saját termékek esetében a műszaki felelősséget nem vállal, valamint műszaki tanácsadást nem végez.
8.5. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy egymás felé az ügyintézésben az elektronikus levelezést tekintik alapértelmezettnek. Az elküldött email kézbesítettnek tekinthető a feladást követő munkanap végeztével, függetlenül a válaszlevél feladóhoz való megérkezésétől.
8.6. A szerződést érintő módosítások, esetleges felszólító levelek KIZÁRÓLAGOSAN ajánlott tértivevényes levélként, postai úton küldhetőek, kézbesítettnek tekinthetőek a feladástól számított 5. napon.
8.7. A kapuPROFI Kft. számláit személyesen adhatja át vagy ajánlott postai levélként adhatja fel a Megrendelőnek, amelyet utóbbi esetben is kézbesítettnek kell tekinteni a feladástól számított 5. napon.
8.8. A kézbesített vagy kézbesítettnek tekinthető küldemények esetében a tényleges átvételnek halasztó hatálya nincs.
8.9. Pénzügyi fedezet biztosítása; Megrendelő a megrendelőlap aláírásával kijelenti, hogy a vállalkozási díj összege az előre megadott, megrendelőlapon rögzített ütemezésnek megfelelően rendelkezésre áll, amelynek megfizetésére kötelezettséget vállal.
8.10. Megrendelő hozzájárul, hogy a kapuPROFI Kft. munkatársai marketing tevékenységük során a beépített termékekről készült fotókat felhasználja.
8.11. Felmerülő jogvita esetén a kapuPROFI Kft. a vitás kérdéseket békés úton, tárgyalások folytatásával kívánja rendezni, esetleges közvetítő igénybe vételével is.
8.12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók, azzal, hogy minden jogviszonyunkban csak a magyar jog alkalmazható. A Megrendelővel kötött szerződést a jelen általános szerződési feltételek, a megrendelőlapon szereplő különös feltételek és a mellékletként csatolt dokumentumok egységesen képezik.
Fenti ÁSZF-ben foglaltakat megismertem, ezeket tudomásul veszem és aláírásommal elfogadom.

Szentendre,

…………………………
Megrendelő

…………………………
Lukács István Péter
Ügyvezető Igazgató 
kapuPROFI Kft.

társasház

családi ház

ipari- és középület

öko megoldás

energiamegtakarítás